رویدادها بولینگ سبز منطقه

Submit your event information and flyer via email اینجا

Other Events in Kentucky Area 26

AA انگور تقویم,,en,@ Crowne پلازا لوئیزویل,,en,سقوط,,en,شهرستان,,en,قرارداد,,en,دبیرستان @ سنت ماری,,en,@ اولین کلیسای باپتیست,,en,گرفتن,,en,با یکدیگر,,en,@ تعطیلات مسافرخانه,,en,سوئیت آتلانتا فرودگاه شمالی,,en,جنوبی,,en,ایالت ها,,en,خمر,,en,ناشناس,,en,هستم - نوامبر,,en,@ بانک گالت خانه,,en,دولت,,en,AA,,en

 

 

ژان
27
Sat
2018
Area 26 نشست ژانویه,,en,کوری D,,en,کریستن G,,en @ Rough River State Resort Park
ژان 27 @ 9:00 هستم - ژان,en 28 @ 3:00 pm

January Area Meeting Flyer
Hosted by Districts 4, 17, 31, and 34

Feb
4
Sun
2018
District 3 GSR Meeting @ 13th Street Clubhouse
Feb 4 @ 1:30 pm – 3:00 pm

توجه داشته باشید,,en,در طول تعطیلات آخر هفته منطقه,,en,جلسه خواهد شد نقل مکان,,en,برگزار شد در 2 یکشنبه,,en:

During Holiday Weekends District 3 نشست GSR خواهد شد از 1 یکشنبه منتقل شد به 2 یکشنبه,en.

Feb
14
بحباله نکاح در اوردن,en
2018
جلسه درون گروهی برای منطقه 3 @ 13th Street Clubhouse
Feb 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Feb
16
شنبه
2018
Kentucky State AA Convention @ گالت خانه,,en,گالت خانه,,en,N چهارم سنت,,en,کمیته میزبان Loouisville,,en
Feb 16 @ 6:00 ظهر - فوریه 18 @ 12:00 pm
اسیب
4
Sun
2018
District 3 GSR Meeting @ 13th Street Clubhouse
اسیب 4 @ 1:30 pm – 3:00 pm

توجه داشته باشید,,en,در طول تعطیلات آخر هفته منطقه,,en,جلسه خواهد شد نقل مکان,,en,برگزار شد در 2 یکشنبه,,en:

During Holiday Weekends District 3 نشست GSR خواهد شد از 1 یکشنبه منتقل شد به 2 یکشنبه,en.

اسیب
14
بحباله نکاح در اوردن,en
2018
جلسه درون گروهی برای منطقه 3 @ 13th Street Clubhouse
اسیب 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
آوریل,en
1
Sun
2018
District 3 GSR Meeting @ 13th Street Clubhouse
آوریل,en 1 @ 1:30 pm – 3:00 pm

توجه داشته باشید,,en,در طول تعطیلات آخر هفته منطقه,,en,جلسه خواهد شد نقل مکان,,en,برگزار شد در 2 یکشنبه,,en:

During Holiday Weekends District 3 نشست GSR خواهد شد از 1 یکشنبه منتقل شد به 2 یکشنبه,en.

آوریل,en
11
بحباله نکاح در اوردن,en
2018
جلسه درون گروهی برای منطقه 3 @ 13th Street Clubhouse
آوریل,en 11 @ 6:00 pm – 7:00 pm